Podstawowe zasady organizacji pracy

Podstawowym warunkiem prawidłowego i sprawnego przebiegu robót murowych lub tynkowych oraz uzyskania pełnej wydajności, a tym samym i wysokiego zarobku murarza, jest właściwa organizacja robót. Prawidłowa organizacja pracy na stanowisku roboczym murarza lub tynkarza zależna jest od należytego przygotowania przez kierownictwo robót opracowania, które nazywamy projektem albo planem organizacji robót. Najważniejszą częścią projektu organizacji robót jest tzw. ogólny harmonogram wykonania robót, który wiąże ze sobą wszystkie roboty występujące na budowie w pewnej kolejności, wynikającej z technologii wykonania tych robót. W ogólnym harmonogramie robót podane są w postaci wykresu okresy wykonania poszczególnych rodzajów robót i kolejność ich następowania po sobie. Na podstawie ogólnego harmonogramu robót kierownictwo robót opracowuje szczegółowe harmonogramy wykonania poszczególnych rodzajów robót: np. robót murowych, tynkowych itp. Harmonogram taki, np. w odniesieniu do robót murowych, poza określeniem ilości i czasu robót do wykonania powinien powiązać ze sobą wszystkie czynności zarówno murowania, jak i robót z murowaniem związanych i wykonywanych równolegle. Zespół lub brygada murarska przystępująca do pracy musi wiedzieć, czy uprzednio zostały wykonane np. izolacje poziome na murach fundamentowych, czy założono stropy nad piwnicami itp. Ze szczegółowego harmonogramu robót oraz z rysunków roboczych budynku wynika sposób organizacji i podziału pracy pomiędzy członków załogi budowlanej.